Οθωμανικοί Χρόνοι

Μετά την κατάληψη της από τους Οθωμανούς η Κύπρος διαιρέθηκε σε 16 διοικητικές περιοχές-κατηλλίκια. Με τη Λευκωσία συνενώθηκαν τα κατηλλίκια της Ορεινής, Κυθρέας, Μεσαορίας, Αμμοχώστου και Καρπασίας.

Όλοι οι κάτοικοι έγιναν ραγιάδες, υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και υποχρεούνταν να εργάζονται μια μέρα την εβδομάδα στα κρατικά κτήματα και να πληρώνουν φόρους. Πολλοί κάτοικοι έφυγαν κρυφά από την Κύπρο για τη Βενετία ή αλλού, ενώ με ειδικά διατάγματα ήλθαν από την Ανατολία για εγκατάσταση έποικοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι.

Η Λευκωσία ήταν η έδρα του διοικητή της Κύπρου που έφερε τον τίτλο του Μπεηλέρμπεη. Στην πόλη διέμεναν επίσης τέσσερεις αγάδες για τη φύλαξη του θησαυροφυλακίου και για τη συλλογή και κατανομή των φόρων. Η πόλη ήταν επίσης η έδρα του καδή, του Οθωμανού δικαστή που είχε και θρησκευτική εξουσία αφού έφερε και τον τίτλο του Μουλλά. Σημαντική εξέλιξη στην ιστορία της Λευκωσίας ήταν και η επιστροφή και η εγκατάσταση στην πόλη του Ελληνορθόδοξου Αρχιεπισκόπου.

Κατά τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής διακυβέρνησης εφαρμόστηκε στο νησί ο θεσμός του Δραγομάνου – διερμηνέα. Οι Δραγομάνοι εκλέγονταν από τους Αρχιερείς και τους Προκρίτους. Την άνοδο τους στο αξίωμα αναγνώριζε με ειδικό φιρμάνι ο Σουλτάνος και σε αυτόν ήταν υπόλογοι και είχαν δικαίωμα να επικοινωνούν απευθείας μαζί του στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν την ευθύνη της απογραφής του πληθυσμού και της εκτίμησης της περιουσίας του για σκοπούς φορολογικούς.

Οι Δραγομάνοι της Κύπρου είναι γνωστοί και σαν Δραγομάνοι του Σεραγιού. Γνωστός Δραγομάνος της Κύπρου είναι ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος.

Η Λευκωσία κατά τους Οθωμανικούς χρόνους εξακολουθούσε να είναι το βασικό εμπορικό κέντρο της Κύπρου με κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα το κρασί, το βαμβάκι και το σουσάμι. Σημαντικά επίσης, ήταν τα παζάρια στη Λευκωσία με πολύ γνωστό το Γυναικοπάζαρο που άνοιγε κάθε Παρασκευή.


Copyright © 2024 The Leventis Museum. All rights reserved. Website by Cape IT Ltd